KURJERPASTA NOTEIKUMI

1. Noteikumos lietotie termini. 

1.1. Pārvadātājs - ”etransport” – pašnodarbināta persona Valdis Rudzītis, kas pēc  līguma(rakstiska vai mutiska) ar nosūtītāju, vai uz cita tiesiska pamata uzņemas pārvadājuma saistību no kravas  pieņemšanas līdz nodošanas vietai.

1.2. Nosūtītājs – persona, kas nodod kravu pārvadāšanai un vai apmaksā darījumu parakstoties uz LĪGUMS-PAKALPOJUMA RĒĶINS.

1.3. Saņēmējs – persona, kuram saskaņā ar pārvadājuma līgumu galapunktā izsniedzama krava.

1.4. Krava – pārvadāšanai pieteikta lieta – iepakotas kastes, somas, čemodāni, saiņi un citi priekšmeti.

1.5. Līgums-pakalpojuma rēķins, (turpmāk tekstā rēķins).

2. Vispārīgie noteikumi.

2.1. Kravas pārvadājumi ar autotransportu tiek veikti saskaņā ar šiem kravas pārvadāšanas noteikumiem, saskaņā ar kuriem Pārvadātājs apņemas nogādāt Nosūtītāja uzticēto Kravu galapunktā un izsniegt to Saņēmējam, bet Nosūtītājs vai Saņēmējs apņemas samaksāt par Kravas pārvadājumu.

3. Kravas pieteikšana un noformēšana.

3.1. Kravas pārvadājuma pakalpojumu piesaka aizpildot Kravas pārvadājuma  pieteikuma formu. Pieteikums jāaizpilda precīzi norādot visu nepieciešamo informāciju. Pieteikums ir neapstrīdams pierādījums pārvadāšanas līguma esamībai starp Pārvadātāju un Nosūtītāju. 

3.2. Kravu iepako kartona kastē atbilstoši svaram un izmēram, izturībai, veidam un citām īpatnībām. Ja Krava neietilpst kastē, to iepako somā vai koferī vai atbilstoši tās izturībai un lielumam, tā lai nesabojātu iepakojumu un nebūtu iespējams sabojāt Kravas saturu. Kravas saturs nedrīkst pārvietoties tās iekšpusē un Kravas transportēšanas laikā. Trauslus priekšmetus iepako atbilstoši to izturībai ar papildus iekšējo iepakojumu un atsevišķi, lai tie pārvadājuma laikā netiktu bojāti. Nosūtītājs uzņemas atbildību par Kravas satura bojājumiem, kuri netiek fiksēti pie saņemšanas/nodošanas brīža paraksts no Saņēmēja , ka saņemtā krava ir piegādāta paredzētos termiņos , apjomā, kvalitātē.

3.3. Krava, kas netiek pieņemta un pārvadāta:

            3.3.1. Krava kuras saturā ir cigaretes, tabaka, alkohols, narkotiskās vielas, psihotropās vielas, viltotas preces, dzīvnieki, dārgmetāli, valūta, dārgakmeņi, īsti vai imitācijas šaujamieroči, ieroči, sprāgstvielas, munīcija un citi priekšmeti, kuri paredzēti uzbrukumam un aizsardzībai, cilvēku mirstīgās atliekas, pornogrāfiski materiāli un citi priekšmeti, kuru pārvadāšana ir aizliegta vai ierobežota.

3.3.2. Krava, par kuru jāiesniedz muitas deklarācija, kad to pieprasa piemērojamā likumdošana.

3.3.3. Kravas saturā jebkura cita lieta, par kuru Pārvadātājs izlemj, ka to nevar droši vai legāli transportēt.

3.3.4. Kravas iepakojums ir bojāts vai nepiemērots.

3.3.5. Kravas saturā ir izstrādājumi, kuru vērība pārsniedz EUR 500,- par vienību. Lielākas vērtības Krava var tikt pārvadāta tikai rakstiski vienojoties par to ar Pārvadātāju.

4. Norēķini par Kravas pārvadājumiem. 

4.1. Norēķinus par Kravas pārvadājumiem kārto Nosūtītājs vai Saņēmējs, pamatojoties uz Pārvadātāja rēķiniem. Rēķinu par izdarīto pārvadājumu iesniedz un samaksā pieteikumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

4.2. Maksu par Pārvadātāja veikto pārvadāšanu aprēķina saskaņā ar Kravas faktisko lielumu un svaru. Nosūtītājs vai Saņēmējs apmaksā vai atlīdzina Pārvadātājam visus pārvadāšanas un papildu izdevumus, nodevas un nodokļus, kas jāmaksā par Pārvadātāja sniegtajiem pakalpojumiem, vai ko Pārvadātājs cieš Nosūtītāja, Saņēmēja vai jebkuras trešās personas vārdā, kā arī visas prasības, zaudējumus, soda naudas un izdevumus, ko cieš gadījumā, ja Krava tiek uzskatīta par nepieņemamu pārvadāšanai, kā tas ir aprakstīts 3.3. punktā.

 

5. Kravas pieņemšana un piegāde. 

5.1. Kravas pieņemšana-nodošana notiek saskaņā ar pieteikumu Latvijā vai Īrijā. Krava var tikt pieņemta-nogādāta, braucot virzienā uz Īriju turpceļā, un braucot virzienā uz Latviju atpakaļceļā. 

5.2. Kravas nogādāšanas maršruti un piegādes laiki pirms kārtējā reisa tiks publicēti Pārvadātāja mājas lapā www.etransport.lv . Nosūtītājs vai Saņēmējs var sekot līdzi par Kravas piegādes laikiem Pārvadātāja mājas lapā. 

5.3. Kravas pieņemšana:

5.3.1. Kravas pieņemšana no klienta tiek organizēta 1-3 dienas pirms kārtējā reisa izbraukšanas datuma, pieņemot Kravu pēc pasūtijumā norādītās adreses. Par Kravas pieņemšanu Pārvadātājs informēs Nosūtītāju telefoniski un precizēs laiku, kad Nosūtītājs Kravu varēs nodot Pārvadātājam.

5.3.2. Kravas pieņemšanas brīdī, saskaņā ar pieteikumu Pārvadātājs pārliecinās par Klienta identitāti, pārbaudot personu apliecinošu dokumentu.

5.3.3. Kravu nododot Pārvadātājam, katrai Kravas vienībai tiek aizpildīta pavadveidlapa 2(divos) eksemplāros, kuru aizpilda un paraksta Nosūtītājs. No tām vienu eksemplāru nodod Nosūtītājam, bet atlikušo patur Pārvadātājs. Saņēmējs pie Kravas piegādes ar savu parakstu apliecina par Kravas saņemšanu. Parakstīts pavadveidlapas viens eksemplārs paliek Saņēmējam, bet otrs Pārvadātājam.

5.3.4. Sūtījumi no Latvijas reģioniem tiks pieņemti 1-3 dienas pirms kārtējā reisa izbraukšanas datuma uz Īriju. Lai veiksmīgi noorganizētu saņemšanu no citām Latvijas pilsētām, sūtījumus būtu vēlams pieteikt ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms kārtējā reisa datuma.

5.3.5. Sūtījumi no Īrijas tiks pieņemti saskaņā ar maršruta grafiku, kurš tiks publicēts Pārvadātāja mājas lapā, kā arī iepriekš informējot Nosūtītāju piezvanot uz pieteikumā norādīto tālruņa numuru.

5.4. Kravas piegāde:

5.4.1. Krava tiks piegādāta uz rēķinā norādīto adresi un norādītajai personai vai citai personai, kuru pilnvarojis Saņēmējs. Pieņemot sūtījumu pārvadājumam, pārvadātājs uzņemas atbildību par tā nogādāšanu līdz rēķinam norādītajam adresātam, par rēķinā norādīto cenu. Pārvadātājam nav pienākums meklēt adresātu, ja nav norādītas precīzas koordinātes.

5.4.2. Pārvadātājs informēs Saņēmēju par ierašanos savlaicīgi piezvanot uz Nosūtītāja pieteikumā norādīto tālruņa numuru, kā arī Saņēmējs var sekot līdzi Kravas piegādes datumam Pārvadātāja mājas lapā. Maršruta plānā norādītajā piegādes datumā Kravas Saņēmējam jābūt sazvanāmam.

5.4.3. Krava var tikt piegādāta vienalga, kurā diennakts stundā, iepriekš sarunājot, atkarībā no tā, cik noslogots Pārvadātājs ir attiecīgajā reisā.

5.4.4. Krava tiek piegādāta līdz Nosūtītāja norādītajai adresei. Ja Saņēmējam nepieciešama palīdzība Kravas pārvietošanā, pieteikumā ir jāveic atzīme par Saņēmēja īpašajām vēlmēm.

5.4.5. Nosūtītājs-Saņēmējs, saņemot/nododot Kravu, nedrīkst nepamatoti aizkavēt Pārvadātāju. Pretējā gadījumā tiks aprēķināta papildus maksa par dīkstāvi EUR 10,-  par katrām 10 minūtēm.

5.4.6. Ja Saņēmēju nav iespējams sazvanīt pirms ierašanās Saņēmēja adresē, tad Pārvadātājam ir tiesības uz norādīto adresi nebraukt. Ja Kravas Saņēmējam ir plānota piegāde no Latvijas, bet nav iespējams ar Saņēmēju  sazināties, par minēto faktu tiks informēts Nosūtītājs, un Krava tiks atgriezta Nosūtītājam, un Nosūtītājam būs jāapmaksā Kravas pārvadājuma izmaksas.

5.4.7. Kravas piegādes brīdī, Saņēmējs Piegādātāja klātbūtnē novērtē Kravas ārējo iepakojumu. Bojātu vai trūkstošu Kravu vienību gadījumā Saņēmējs brīdina Pārvadātāju, kurš sastāda bojājuma aktu un nofotografē Kravu. Pārvadātājam nav jāpārbauda Kravas satura atbilstība pieteikumam vai citiem Kravai pievienotiem dokumentiem, kā arī nav jāgaida, kamēr to izdarīs Saņēmējs.

5.4.8. Krava tiek uzskatīta par piegādātu, kad Saņēmējs parakstījes uz piegādes apstiprinājuma veidlapas. Ja Saņēmējs atsakās norādīt savu vārdu, uzvārdu un atsakās parakstīt piegādes apstiprinājumu, Krava netiek izsniegta.

5.4.9. Gadījumos, kad Saņēmējs atsakās pieņemt Kravu vai ja Krava tiek uzskatīta par nepieņemamu, vai Saņēmēju nevar droši identificēt vai atrast to neizdodas, vai nevar piegādāt citu iemeslu dēļ, Pāravdātājs par to informē Nosūtītāju un nepiegādātā Krava tiek atgriezta atpakaļ Nosūtītājam, piemērojot Nosūtītājam Kravas pārvadājuma izmaksas.

5.5. Laiki, kas norādīti grafikos, izbraukšanas plānos un citur, ir aptuveni un nav garantēti. Tos neuzskata par daļu no pārvadājuma līguma un tos var grozīt, bez iepriekšēja paziņojuma.

5.6. Kravu nevar nogādāt uz pasta abonementa kastītēm. Kravu nogādā pēc Nosūtītāja norādītās Saņēmēja adreses, bet ne obligāti nosauktajam Saņēmējam personīgi.

5.7. Saņēmējam ir jāsaņem Krava galapunktā tiklīdz tas ir iespējams. Ja Saņēmējs vai Nosūtītājs to neizņem atbilstošā laikā, Pārvadātājs var iekasēt maksu par Kravas uzglabāšanu. Ja Krava netiek izņemta divu nedēļu laikā no brīža, kad to ir bijis iespējams saņemt, Pārvadātājs var no šīs Kravas atbrīvoties, neuzņemoties pret Saņēmēju vai Nosūtītāju nekādas saistības. 

 

6.  Pārvadātāja atbildība. 

6.1. Pārvadājot kravu, pārvadātājs ir atbildīgs tikai par Kravas vienības esamību, bet neatbild par Kravas saturu, viengabalainību un tās tehnisko stāvokli. Pārvadātājs neuzņemas atbildību par nenozīmīgiem vai virspusējiem Kravas bojājumiem, pārsvarā tādiem kā – nolauzti riteņi un rokturi, un citiem sīkiem bojājumiem, tādiem kā – griezumi, skrāpējumi, lūzumi un traipi, kas radušies amortizācijas rezultātā. Pārvadātājs neuzņemas atbildību par kravas saturu, ja to nākas pārpakot/izpakot, papildus nostiprināt/izjaukt dažādu apsvērumu un risku rezultātā.

6.2. Pārvadātājs ir atbildīgs par pilnīgu vai daļēju Kravas nozaudēšanu, iztrūkumu vai bojājumu, kas radies kopš brīža, kad Krava tiek pieņemta, līdz brīdim, kad Krava tiek nodota Saņēmējam, ja iepriekš minētās darbības notikušas Pārvadātāja vainas dēļ.

6.3. Pārvadātājam ir pienākums izmaksāt kompensāciju par Kravas zudumu, kompensācijas apmēru aprēķinot atbilstoši tam, kāda ir norādīta Kravas  vērtība saskaņā ar pieteikumu, bet izmaksājamā Kravas kompensācija nepārsniedz EUR 200,- . Lielāka kompensācija var tikt izmaksāta, tikai gadījumos, ja par to Pārvadātājs un Nosūtītājs ir rakstiski vienojušies. Par nozaudētu korespondences sūtījumu, izmaksājamā kompensācija nepārsniedz EUR 30,- . Nosūtītājs ir atbildīgs par savas Kravas vērtības apdrošināšanu, ja tā pārsniedz šajā punktā noteikto kompensācijas limitu.

6.4. Kravas vērtību nosaka atbilstoši tās pirkuma cenai, ja šāda cena nepastāv, tad Nosūtītāja-Pārvadātāja-Saņēmēja atrunāta summa. Pārvadājuma apmaksas cena čekā nevar būt preces vērtības cena.

6.5. Pārvadātājs neatbild par Kravas nozaudēšanu, iztrūkumu, sabojāšanos vai bojājumu, ja viņš pierāda, ka tas noticis šādu iemeslu dēļ:

6.5.1. Nosūtītāja/Saņēmēja vainas dēļ;

6.5.2. taras vai iesaiņojuma trūkumu dēļ, kurus pēc ārējā izskata, pieņemot Kravu pārvadāšanai, nevarēja pamanīt, vai tādēļ, ka izmantota Kravas īpatnībām vai standartiem neatbilstoša tara;

6.5.3. ja Krava nodota pārvadāšanai, nenorādot dokumentos Kravas sevišķās īpašības, kuru dēļ nepieciešams ievērot īpašus drošības noteikumus vai veikt attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Kravas saglabāšanu, to pārvadājot vai uzglabājot;

6.5.4. ja tiek pieprasīta Kravas pārbaude no muitas vai valdības ierēdņu puses;

6.5.5. jebkurš cēlonis vai notikums, kuru Pārvadātājs nav varējis novērst un no kā sekām tas nav varējis izvairīties, piemērojot atbilstošus līdzekļus.

6.6. Pārvadātājs nav atbildīgs par Kravas saturu, gadījumā ja Nosūtītāja  Kravā tiek atrastas kādas no punktā 3.3. minētajām lietām, kuras Pārvadātājs pieņemot Kravu pārvadāšanai nevarēja pārbaudīt vai pamanīt.

6.7. Pārvadātājs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas rodas no apstākļiem, ko Pārvadātājs nevar kontrolēt. Šie apstākļi ietver, piemēram, zemestrīce, ciklons, vētra, plūdi, migla, karš, avārija vai embargo, sacelšanās vai nemieri, protesta akcijas.

 

7. Nosūtītāja atbildība. 

7.1. Nosūtītājs ir materiāli atbildīgs par zaudējumiem un kaitējumiem, kas radušies, pārvadājot tādu Nosūtītāja nodoto Kravu, kura satur pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vielas vai dzīvniekus vai Kravai izmantots vai tajā ietilpstošajiem priekšmetiem neatbilstošs iepakojums.

7.2. Saistībā ar punktā 7.1. minētajiem gadījumiem Nosūtītājs ir materiāli atbildīgs par šādiem zaudējumiem un kaitējumiem:

7.2.1 par tiešiem zaudējumiem, kas nodarīti citu Pārvadātāja klientu sūtījumiem;

7.2.2. par zaudējumiem, kas nodarīti  Pārvadātāja īpašumam;

7.2.3. par kaitējumu, kas nodarīts  Pārvadātāja darbiniekiem. 

7.3. Nosūtītājam jāatlīdzina zaudējumi, kas radušies sakarā ar pārvadājuma līgumā un normatīvajos aktos paredzēto Nosūtītāja pienākumu pildīšanu (nepildīšanu) vai pārkāpjot šos noteikumus un jāmaksā līgumsods,EUR100,-  apmērā.

7.4. Ja, neinformējot Pārvadātāju, pārvadāšanai nodota Krava, kuru pārvadāt aizliegts vai kuru pārvadājot jāveic īpaši drošības pasākumi, kā arī tad, ja nepareizi norādīts Kravas nosaukums vai tās īpatnības, nosūtītājam ir jāatlīdzina radušies zaudējumi un jāsamaksā līgumsods, EUR300,- apmērā.

7.5. Nosūtītājs ir materiāli atbildīgs un krimināli sodāms par  mēģinājumu nodot vai pārvadātājam nodotu kravu, kura satur pārvadāšanai  aizliegtus priekšmetus: cigaretes, tabaka, alkohols, narkotiskās  vielas, psihotropās vielas, viltotas preces, dārgmetāli, valūta,  dārgakmeņi, īsti vai imitācijas šaujamieroči, ieroči, sprāgstvielas,  munīcija un citi priekšmeti, kuri paredzēti uzbrukumam un aizsardzībai,  cilvēku mirstīgās atliekas, pornogrāfiski materiāli un citi priekšmeti,  kuru pārvadāšana ir aizliegta vai ierobežota.

7.6. Nosūtītajam ir jāatlīzina pārvedātājam visas papildus izmaksas, kas radušās sūtījuma pārvedājuma laikā, saistībā ar sūtījumu: muitas nodeves, nodokļi, sodi vai citu izmaksu kompensēšana valsts iestādēm.

7.8. Nosūtītājs atbildība ir norādīt korektu saņēmēja adresi (ieskaitot pasta indeksu) un kontakta informāciju.

7.9. Nosūtītājas ir atbildīgs, ka sūtījuma apraksts atbilsts faktiskajam.

7.10. Nosūtītājs ir atbildīgs par sūtījuma drošu un rūpīgu iepakošanu, lai pasargātu sūtījumu no pārvadāšanas riskiem, ieskaitot jebkuru saistīto pārkraušanas procesu.

 

8. Citi noteikumi. 

8.1. Ja Nosūtītājs vēlas pieteikt prasību vai ierosināt lietu par Kravai nodarītajiem bojājumiem, Nosūtītājam ir par to jābrīdina Pārvadātājs, tiklīdz konstatē bojājumu, paraksta vietā ierakstot (bojāts/nozaudēts/iztrūkst) pēc Kravas saņemšanas. Visas pretenzijas par Kravas pārvadāšanu jāiesniedz Pārvadātājam rakstveidā 7 dienu(nedēļa) laikā pēc datuma, kad Pārvadātājs pieņem Kravu pārvadāšanai. Ja šis termiņš netiek ievērots, Pārvadātājs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības.

8.2. Pārvadātājam ir tiesības organizēt transportēšanu jebkādā saprātīgā veidā, izmantojot jebkādus saprātīgus līdzekļus, veidus un maršrutus.  Nosūtītājs piekrīt jebkādiem maršrutiem un novirzēm no tiem. Pārvadātājam ir tiesības pārpakot/izjaukt kravas/sūtījumus, izmantojot jebkādus saprātīgus līdzekļus, lai varētu sūtījumu drošāk nostiprināt/pārvietot.

8.3. Pārvadātājam ir tiesības atvērt un pārbaudīt Jūsu sūtījumu jebkurā laikā, ja rodas aizdomas, ka tiek sūtītas aizliegtas lietas.

8.3. Izmaiņas šajos noteikumos bez iepriekšēja brīdinājuma var veikt rakstiski tikai Pārvadātājs. Jebkurā gadījumā spēkā ir jaunākā publicētā līguma versija.

8.4. Visas pretenzijas un strīdi, kas varētu rasties izpildes gaitā, risināmi līdzēju sarunās. Šim līgumam piemērojami Eiropas Savienības likumi.

Nosūtītājs ir materiāli atbildīgs un krimināli sodāms par  mēģinājumu nodot vai pārvadātājam nodotu kravu, kura satur pārvadāšanai  aizliegtus priekšmetus: cigaretes, tabaka, alkohols, narkotiskās  vielas, psihotropās vielas, viltotas preces, dārgmetāli, valūta,  dārgakmeņi, īsti vai imitācijas šaujamieroči, ieroči, sprāgstvielas,  munīcija un citi priekšmeti, kuri paredzēti uzbrukumam un aizsardzībai,  cilvēku mirstīgās atliekas, pornogrāfiski materiāli un citi priekšmeti,  kuru pārvadāšana ir aizliegta vai ierobežota.

Parakstot Līgumu-pakalpojuma rēķinu, Jūs apstiprinat, ka iepazināties un piekrītat kurjerpasta noteikumiem.
 

Jūs apņematies atbrīvot mūs un aizsargāt no jebkādām saistībām, no kurām mēs varētu ciest, kaitējuma, izdevumiem, ieskaitot tiesas izdevumus, kas varētu mums rasties,gadījumā, ja jūs esat lauzuši kādu no šiem galvojumiem un garantijām.